دپارتمان زبان
                                                                         

ردیف

شرح دوره

تعداد ساعت

1

آمادگی آزمون EPT

100

2

آمادگی آزمون IELTS

100

3

آمادگی آزمون MHLE

100

4

آمادگی آزمون MSRT (MCHE)

100

5

آمادگی آزمون TOEFL

100

6

آمادگی آزمون TOLIMO

100